ข่าวเด่น

ศูนย์รวมข่าวประชาสัมพันธ์

image
จังหวัดนครปฐม รับมอบวัคซีนซิโนฟาร์มจากสำนักงาน คปภ. จำนวน 900 โดส เพื่อฉีดให้ประชาชน ขณะที่ประชาชนกลุ่มเป้าหมายในจังหวัด ได้รับการฉีดวัคซีนแล้วกว่าร้อยละ 60
image
จังหวัดนครปฐม จัดกิจกรรมจิตอาสาฉีดวัคซีนโควิด-19 ให้กับประชาชน เนื่องในวันมหิดล ประจำปี 2564
image
จังหวัดนครปฐม จัดกิจกรรมสร้างการรับรู้ภูมิปัญญาผ้าและเครื่องแต่งกายภาคกลาง เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้เป็น Premium OTOP
image
จังหวัดนครปฐม ตรวจสอบการก่อสร้างโรงฆ่าสัตว์ เพื่อพิจารณามาตรฐานสากลในการพัฒนาคุณภาพการผลิต และมาตรการป้องกันการติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019
image
กาชาดจังหวัดนครปฐม ลงพื้นที่เยี่ยมเยียนประชาชนประสบเหตุเพลิงไหม้ อำเภอกำแพงแสน
image
จังหวัดนครปฐม ลงพื้นที่มอบบ้านกาชาดรวมใจ เพื่อช่วยเหลือให้ประชาชนได้มีที่อยู่อาศัยที่มีความมั่นคงแข็งแรง ในพื้นที่อำเภอกำแพงแสน
image
จังหวัดนครปฐม ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ วาระหมวกนิรภัย “นครปฐมเมืองปลอดภัย สวมหมวกนิรภัย 100 %” เพื่อร่วมกับทุกภาคส่วนในการสร้างกระแส และตระหนักถึงความสำคัญของการสวมหมวกนิรภัย
image
ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม ชี้แจงแนวทางการปฏิบัติตามมาตรการอยู่กับโควิด 19 ยุคใหม่อย่างสมาร์ทและปลอดภัย (Smart Control and Living With Covid 19) แก่ผู้ประกอบการตลาด
image
ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม กำชับทุกอำเภอเฝ้าระวังการจัดกิจกรรม เช่น งานเกษียณอายุราชการ เทศกาลกินเจ วันออกพรรษา รวมถึงการจัดงานที่จะมีการรวมกลุ่มคน ให้ปฏิบัติตามตามมาตรการควบคุมโควิด-19 อย่างเข้มงวด เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดเป็นกลุ่มก้อน
image
จังหวัดนครปฐม เร่งสำรวจข้อมูลผู้ที่ยังไม่ได้รับวัคซีน พร้อมให้บริการถึงพื้นที่ โดยเริ่มจากตำบลที่มีจำนวนผู้รับวัคซีนน้อยก่อน เพื่อให้ครอบคลุมเป้าหมาย 70 % ของประชากรทั้งจังหวัด

- บริการออนไลน์ -

บทความ และ Inforgraphic

บทความ

INFOGRAPHIC

VIDEO Multimedia

image
image
image
image