คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบให้มีการเลือกตั้งท้องถิ่น อบต.ภายในสิ้นปี 2564

          คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบกำหนดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้แก่ องค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) 5,300 แห่ง กทม.และเมืองพัทยา โดยเริ่มดำเนินการดังนี้ 

         - ก.มหาดไทย เตรียมพร้อมด้านงบประมาณ จัดทำข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายปี 65 ขององค์การบริหารส่วนตำบล กทม.และเมืองพัทยา กำหนดรายการค่าใช้จ่ายการเลือกตั้งไว้ในข้อบัญญัติ รวมทั้งค่าใช้จ่ายอื่นเพิ่มเติมสำหรับการจัดการเลือกตั้งภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19

         - สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งออกระเบียบและประกาศ กกต.เรื่องสรรหา กกต.ประจำ อปท.ครบทุก อปท.แล้ว และระหว่างวันที่ 1-15 ต.ค.64 กกต.จะประกาศกำหนดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น ส่วนช่วงวันเลือกตั้งอยู่ระหว่างวันที่ 28 พ.ย.- 12 ธ.ค.64 สำหรับการเลือกตั้ง กทม.และเมืองพัทยาจะพิจารณาในลำดับต่อไป

          ก่อนหน้านั้นครม.มีมติเห็นชอบเมื่อวันที่ 12 ม.ค.64 ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น “นายกเทศมนตรี-สภาเทศบาล” และกกต.ได้จัดเลือกตั้งวันที่ 28 มี.ค.64


image รูปภาพ
image


คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar
Tag