จังหวัดนครปฐม จัดโครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านอาชีพ ช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19

         เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2564 ที่โรงเรียนอินทรศักดิ์ศึกษาลัย ตำบลกำแพงแสน อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม มอบค่าตอบแทนให้แก่ผู้เข้าร่วมโครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านอาชีพ โดยสำนักงานแรงงานจังหวัดนครปฐม จัดขึ้น เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบความเดือดร้อนด้านอาชีพ ว่างงาน ไม่มีรายได้ เนี่องจากได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ให้มีงานทำเป็นการชั่วคราว 

          นางวรรณกานต์ ขาวลาภ แรงงานจังหวัดนครปฐม กล่าวว่า กระทรวงแรงงาน ได้มีแนวนโยบายให้มีการเพิ่มพูนศักยภาพแรงงานในทักษะใหม่ นอกเหนือจากทักษะเดิมที่มี เพื่อนำไปสู่การพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง ให้แรงงานตระหนักถึงความสำคัญของการพัฒนาตนเอง เพื่อพึ่งพาตนเอง และสามารถช่วยเหลือกันในชุมชนท้องถิ่นได้ ก่อให้เกิดการเพิ่มผลิตภาพแรงงานด้วยทักษะความสามารถที่หลากหลาย มีรายได้เพิ่มจากทักษะความรู้ใหม่ ที่ได้รับจากการฝึกฝน รวมทั้งการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในรูปแบบประชารัฐ มีเป้าหมายเพื่อให้ประชาชนวัยแรงงานในพื้นที่ที่ได้รับความเดือดร้อนด้านอาชีพมีงานทำเป็นการชั่วคราวหรือได้รับการจ้างงานเร่งด่วนไม่น้อยกว่า 9,800 คน และมีทักษะฝีมือแรงงานไม่น้อยกว่า 10,200 คน

            นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม กล่าวว่า ในช่วงหลายปีที่ผ่านมา ประเทศไทยได้ประสบกับภัยธรรมชาติในรูปแบบต่างๆ ส่งผลกระทบต่อชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชน ทำให้เกิดการว่างงาน ขาดรายได้ในการดำรงชีพ อีกทั้งสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ส่งผลกระทบต่อภาวะเศรษฐกิจของประเทศไทย สำหรับในพื้นที่จังหวัดนครปฐม มีประชาชนประสบความเดือดร้อน ทั้งในด้านการประกอบอาชีพ ว่างงาน ไม่มีรายได้ในการดำรงชีพสำหรับตัวเองและครอบครัว เป็นจำนวนมาก 
           

             สำหรับการจัดโครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านอาชีพในครั้งนี้ มีผู้เข้าร่วมโครงการฯ จำนวน 140 คน โดยปฏิบัติงาน ณ โรงพยาบาลสนาม และศูนย์พักคอยภายในชุมชน หรือ Community Isolation ในพื้นที่จังหวัดนครปฐม จำนวน 24 แห่ง ระหว่างวันที่ 6 - 15 กันยายน 2564 รวม 10 วัน และได้รับค่าตอบแทนวันละ 300 บาท รวมทั้งสิ้น คนละ 3,000 บาท โดยผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม ได้กล่าวขอบคุณและให้กำลังผู้เข้าร่วมโครงการ ตอดจนเจ้าหน้าที่ผู้ประสานงาน เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์พักคอย ที่เป็นกำลังสำคัญในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความทุ่มเท เสียสละ เพื่อช่วยเหลือพี่น้องประชาชนอย่างเต็มกำลังความสามารถ


******************************* 
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครปฐม ภาพ/ข่าว


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image


คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar