นครปฐม จัดกิจกรรม”มหกรรมรวมพลังคนดีแห่งแผ่นดิน” ประจำปี 2564 

          วันที่ 16 กันยายน 2564 ที่ห้องศูนย์ปฏิบัติการข้อมูลข่าวสารจังหวัดนครปฐม ศาลากลางจังหวัดนครปฐม นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม เป็นประธานอัญเชิญโล่รางวัลพระราชทานหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง  “อยู่เย็น เป็นสุข” มอบโล่รางวัลพร้อมเข็มเชิดชูเกียรติ และประกาศเกียรติบัตรจังหวัดนครปฐม โดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม นายกเหล่ากาชาดจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำหมู่บ้าน กลุ่มองค์กร และเครือข่าย เข้ารวมพิธี
 ปี 2564 คณะกรรมการคัดเลือกกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่นระดับจังหวัด ได้คัดเลือกกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่น  รวม 6 ประเภท 18 รางวัล ตามที่กรมการพัฒนาชุมชน กำหนดให้มีการคัดสรรกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่นประจำปี 2564 ประกอบด้วย หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง “อยู่เย็น เป็นสุข” ดีเด่นระดับจังหวัด ผู้นำอาสาพัฒนาชุมชนชาย/หญิง กลุ่มองค์กรแกนหลักสำคัญในการพัฒนาหมู่บ้าน ศูนย์ประสานงาน   องค์การชุมชน (ศอช.ต.) ดีเด่นระดับจังหวัด กองทุนแม่ของแผ่นดินดีเด่นระดับจังหวัด  และครัวเรือนสัมมาชีพชุมชนตัวอย่างระดับจังหวัด เพื่อให้ผู้นำชุมชน กลุ่มองค์กร และเครือข่ายดีเด่นทุกคน มีความภาคภูมิใจ สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ ในการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิต ตามรอยเบื้องพระยุคลบาท ตลอดจนยกย่องเชิดชูเกียรติและประกาศเกียรติคุณหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง “อยู่เย็น เป็นสุข” ดีเด่น ระดับจังหวัด และกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่นระดับจังหวัด  ประจำปี 2564 โดยจัดให้มีพิธีมอบโล่รางวัลพร้อมเข็มเชิดชูเกียรติ และประกาศเกียรติบัตรจังหวัดนครปฐม รวม 6 ประเภท 18 รางวัล


 สำหรับผู้ที่ได้รับโล่รางวัลพระราชทาน หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง “อยู่เย็น เป็นสุข พร้อมเข็มเชิดชูเกียรติ และประกาศเกียรติบัตรจังหวัดนครปฐม ได้แก่ บ้านหนองยายนุ่น หมู่ที่ 3 ตำบลกระตีบ อำเภอกำแพงแสน


- รางวัลชนะเลิศ ผู้นำอาสาพัฒนาชุมชนชาย (ผู้นำ อช.) ได้รับโล่รางวัล “สิงห์ทอง” พร้อมเข็มเชิดชูเกียรติ และประกาศเกียรติบัตรจังหวัดนครปฐม ได้แก่ นายสมชาย ทักษิณาวัฏ ตำบลโพรงมะเดื่อ อำเภอเมืองนครปฐม


- รางวัลชนะเลิศ ผู้นำอาสาพัฒนาชุมชนหญิง (ผู้นำ อช.) ได้รับโล่รางวัล “สิงห์ทอง” พร้อมเข็มเชิดชูเกียรติ และประกาศเกียรติบัตรจังหวัดนครปฐม ได้แก่ นางนงนุช บุญมาเลิศ ตำบลโพรงมะเดื่อ อำเภอเมืองนครปฐม


- รางวัลชนะเลิศ กลุ่ม/องค์กรชุมชนแกนหลักสำคัญในการขับเคลื่อนการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง “อยู่เย็น เป็นสุข” ได้รับโล่รางวัล “สิงห์ทอง” พร้อมเข็มเชิดชูเกียรติ และประกาศเกียรติบัตรจังหวัดนครปฐม ได้แก่ ศูนย์จัดการเงินทุนชุมชนบ้านหนองยายนุ่น หมู่ที่ 3 ตำบลกระตีบ อำเภอกำแพงแสน


- รางวัลชนะเลิศ ศูนย์ประสานงานองค์การชุมชนระดับตำบล (ศอช.ต.) ได้รับโล่รางวัล “สิงห์ทอง” พร้อมเข็มเชิดชูเกียรติ และประกาศเกียรติบัตรจังหวัดนครปฐม ได้แก่ ศูนย์ประสานงานองค์การชุมชนระดับตำบล ตำบลห้วยพระ อำเภอดอนตูม


- รางวัลชนะเลิศ ครัวเรือนสัมมาชีพชุมชนตัวอย่างระดับจังหวัด ได้แก่ นายสุรินทร์ บุญกระสินธุ์ หมู่ที่ 6 ตำบลคลองใหม่ อำเภอสามพราน


- รางวัลชนะเลิศ กองทุนแม่ของแผ่นดิน ได้แก่ กองทุนแม่ของแผ่นดินบ้านคลองผู้ใหญ่โต๊ะ หมู่ที่ 10 ตำบลคลองจินดา อำเภอสามพราน

*****************************************
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครปฐม ภาพ/ข่าว


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image


คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar